IND

Agentschappen Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Asiel en regulier (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal asielaanvragen en beslissingen over regulier verblijf.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Naturalisatie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal beslissingen over naturalisatie.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Klachtenvrije productie (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage dat resteert na aftrek van het procentueel aandeel van het aantal klachten in de productie.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Doorlooptijd asiel (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel van de asielaanvragen dat binnen de wettelijke termijn afgehandeld is.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Doorlooptijd regulier (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel van de reguliere aanvragen dat binnen de wettelijke termijn afgehandeld is.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.