OVER TIU

ALGEMENE INFORMATIE

De uitvoering van de publieke dienstverlening staat de laatste jaren vol in de schijnwerpers. Vooral als gevolg van verschillende misstanden in de uitvoering, zoals met de kinderopvangtoeslag, zijn steeds meer zorgen ontstaan over de staat van de uitvoeringspraktijk. Uit onderzoek lijkt naar voren te komen dat de zorgen deels terecht zijn. Zo geven veel uitvoeringsorganisaties aan dat door de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving en stapeling van beleid het steeds moeilijker wordt om hun publieke taken op een goede manier uit te voeren. Ook gebrekkige gegevensuitwisseling en verouderde ICT-systemen zijn hierop van invloed. Mogelijk zijn de prestaties van de uitvoeringsorganisaties daardoor in de loop van de jaren achteruit gegaan.

Met de monitor Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) proberen we daar zicht op te krijgen door de ontwikkeling van productie, kwaliteit, kosten, personeelsinzet en productiviteit van een aantal grote uitvoeringsorganisaties in beeld te brengen. De TiU-monitor is gebaseerd op een door IPSE Studies ontwikkelde database in het kader van het programma Kennis van de Overheid van het ministerie van BZK. Met de lancering van TiU in 2021 zijn al deze gegevens voor iedereen online beschikbaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet in een structurele monitoring van de ontwikkeling van de prestaties van uitvoeringsorganisaties.

INHOUD TIU IN KORT BESTEK

Op dit moment brengt TiU de trends van de volgende uitvoeringsorganisaties in beeld:

Agentschappen

 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*;
 • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND);
 • Rijkswaterstaat (RWS).;

* Op dit moment nog beperkt tot de taken voor het gevangeniswezen

Zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en sui generis organisaties**

 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
 • Kadaster;
 • Openbaar Ministerie** (OM);
 • Politie**;
 • RDW;
 • Rechtspraak**;
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);

De bedoeling is TiU de komende jaren uit te breiden met een aantal andere grote uitvoeringsorganisaties.

PRODUCTIE, KWALITEIT, MIDDELEN EN PRODUCTIVITEIT

De trends (tijdreeksen) tonen de jaarlijkse ontwikkeling van onder meer de volgende variabelen:

 • De (nominale) kosten, prijzen en volumes van de ingezette middelen, onderverdeeld in de categorieën personeel en materiaal;
 • De productie/dienstverlening, veelal onderverdeeld in meerdere typen producten/diensten;
 • De kwaliteit van de productie/dienstverlening, veelal onderverdeeld in meerdere kwaliteitsdimensies;
 • De productiviteit;

ONTWIKKELINGEN IN BELEID EN OMGEVING

Naast de tijdreeksen van de bovengenoemde variabelen brengt TiU ook per uitvoeringsorganisatie een aantal ontwikkelingen in beeld die mogelijk van invloed zijn geweest op de productiviteitsontwikkeling van de betreffende organisatie. Daarbij gaat het met name om ontwikkelingen en omstandigheden waarop de organisaties zelf weinig of geen invloed kunnen uitoefenen, zoals conjuncturele schommelingen, demografische ontwikkelingen en wijzigingen in beleid en/of wet- en regelgeving. Ook de uitbraak van een pandemie (en de maatregelen om die te bestrijden) kan een sterke invloed uitoefenen op de productiviteit van organisaties, zoals bij veel uitvoeringsorganisaties het geval was tijdens de coronapandemie.

Deze ontwikkelingen worden gepresenteerd in de productiviteitsfiguur van de betreffende organisatie. We plaatsen hierbij wel de kanttekening dat hiermee geen causaal verband wordt gesuggereerd tussen het verloop van de productiviteit en de vermelde ontwikkeling. Een stijging of daling of het stabiliseren van de productiviteit nadat de ontwikkeling of gebeurtenis zich heeft voorgedaan kan allerlei andere oorzaken hebben.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over TiU verwijzen we naar het zogenoemde metadatabestand: Metadata TiU. Data over data in Trends in Uitvoeringsorganisaties.

COPYRIGHT

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze webapplicatie de Creative Commons Naamsvermelding van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, mits Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) als bron wordt vermeld.

De Creative Commons naamsvermelding is niet van toepassing op:

 • Rechten op het ontwerp en de stijl van de website. Dit betekent onder meer dat op generlei wijze de indruk mag ontstaan dat uw eigen website van TiU afkomstig is of hieraan is gelieerd.
 • Octrooirechten en merkrechten. Hieronder valt bijvoorbeeld het logo van TiU. U mag het logo van TiU, een logo dat daar sterk op lijkt, of een logo dat daarop is gebaseerd, niet gebruiken zonder toestemming van de eigenaren van TiU.
 • De rechten van anderen, zoals het portretrecht of privacyrecht.

COLOFON

Databaseontwikkeling en beheer
IPSE Studies, Delft

Technische realisatie door Kurtosis, Den Haag