Zbo's

ZBO's Icoon

CBR

Kerntaak van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit doet het CBR door de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders én de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs in transport en logistiek te beoordelen.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt zich bezig met statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de resultaten daarvan. Centraal staat de productie van statistische informatie op grond van Europese wetgeving.

COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt opvang aan mensen die asiel zoeken in Nederland. Die opvang bestaat uit veilige huisvesting, verstrekken noodzakelijke middelen en het geven van begeleiding bij de voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

KADASTER

Het Kadaster registreert de rechten van al het vastgoed en houdt de topografische basisbestanden bij. Ook beheert het Kadaster Landelijke Voorzieningen, zoals de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG).

OM

Het Openbaar Ministerie (OM) is de (enige) instantie die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het OM, vertegenwoordigt door de officier van justitie, werkt daarbij samen met politie en andere opsporingsdiensten.

POLITIE

De politie draagt zorg voor de handhaving van de rechtsorde en het verlenen van (nood)hulp aan burgers. De handhaving van de rechtsorde bestaat enerzijds uit de handhaving van de openbare orde (onder gezag van de burgemeester) en anderzijds uit de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (onder gezag van de officier van justitie). Bij de handhaving van de openbare orde richt de politie zich vooral op preventie. Bij de strafrechtelijke handhaving houdt de politie zich vooral bezig met het opsporen (en oplossen) van strafbare feiten (misdrijven en overtredingen).

RDW

De RDW voert diverse taken uit op het gebied van mobiliteit, zoals het toelaten van voertuigen en het toezicht op RDW-erkende bedrijven en de technische staat van voertuigen. Daarnaast verzorgt de RDW afgifte van documenten als kenteken- en rijbewijzen. Verder houdt RDW zich bezig met registratie en informatieverstrekking over voertuigen en hun eigenaren.

RECHTSPRAAK

De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden. Rechters beslissen of iemand de wet heeft overtreden, schuldig is aan een misdrijf en hebben het laatste woord bij conflicten tussen burgers, bedrijven en overheid. In hun vonnis leggen ze een passende maatregel of straf op. Rechtspraak vindt voornamelijk plaats op de volgende rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de sociale verzekeringswetten- en regelingen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Daarnaast voert de SVB nog enkele andere taken uit, bijvoorbeeld (sinds 2015) de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb).

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast verleent het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.